mijn keuring


Algemene info

ATK levert een uitgebreid pakket aan keuringen: keuring van uw elektrische installatie, aardgasinstallatie, binnenwaterinstallatie, privé-waterafvoer en riolering, EPC en stookolietank.

 

Keuring elektrische installatie

Het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) legt controleverplichtingen op voor laagspanningsinstallaties, zowel voor hun indienststelling als periodiek.

Tijdens de keuring wordt de conformiteit van de elektrische installatie met het A.R.E.I. onderzocht. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • Administratief nazicht van het eendraadschema en het situatieschema met de werkelijke toestand
  • Visueel nazicht van onder andere de staat van de elektrische installatie, overeenkomst van de beschermingsinrichtingen met de sectie van de geleiders, etc.
  • Metingen van de aardspreidingsweerstand, continuïteit van de beschermingsgeleiders, testen van de differentieelstroominrichtingen en isolatiemetingen

Meer info

 
 

Keuring aardgasinstallatie

Aardgasinstallaties die niet volgens de normen zijn uitgevoerd, houden grote risico's in wat betreft ontploffingsgevaar. Sinds 01/01/2002 moet elke nieuwe of gedeeltelijk nieuwe binneninstallatie gecontroleerd worden door een "Erkend Controleorganisme", indien de installatie niet is aangelegd door een "gehabiliteerd aardgasinstallateur".

ATK is hiervoor erkend en geaccrediteerd en voert controles uit op huishoudelijke en industriële installaties.

Meer info

 
 

Keuring binnenwaterinstallatie

Sinds 1 juli 2004 dient elke nieuwe binneninstallatie voor water van een particuliere woning gecontroleerd te worden volgens strikte bepalingen. Deze zijn vastgelegd in 'het Repertorium + Technische Voorschriften betreffende binneninstallaties' van Belgaqua. Deze technische voorschriften moeten ervoor zorgen elke terugstroom van onzuiver, vervuild of besmet water of microbiologische elementen tegen te gaan teneinde de drinkwaterkwaliteit in het distributienet alsook in de eigen woning te verzekeren.

Zonder geldig keuringsverslag zal de watermaatschappij geen water leveren en weigeren de watermeter open te zetten. Zoals in de aanverwante disciplines met name elektriciteit & gas, staat ook hier ATK tot uw dienst bij het behalen van een positief controleattest.

Meer info

 
 

EPC (Energieprestatiecertificaat)

Het EPC drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Naast het kengetal staan op het EPC ook een aantal energiebesparende aanbevelingen, dewelke informatief zijn en niet verplicht uit te voeren. Met het EPC kan de energetische prestatie van gebouwen onderling vergeleken worden.

Het EPC dient voorgelegd te worden door de verkoper of verhuurder aan de kandidaat-koper of kandidaat-huurder. De verkoper moet aan de koper het EPC overdragen. De verhuurder moet aan de huurder een kopie bezorgen. Het EPC is 10 jaar geldig, vanaf de datum van opmaak. Als er in die periode van 10 jaar verbeteringen zijn aangebracht kan de verkoper/verhuurder een nieuw EPC met een gunstiger energieprestatie laten opmaken.

Wij doen beroep op zorgvuldig geselecteerde partners die het EPC voor u kunnen opmaken. Het EPC kan enkel worden opgemaakt door een erkende energiedeskundige type A.

Meer info

 
 

Keuring privé-waterafvoer / riolering

Sinds 1 juli 2011 is de controle van de privé-waterafvoer verplicht bij elke nieuwbouw, grote verbouwing of afkoppeling. Het nieuwe waterverkoopreglement omvat de richtlijnen die van toepassing zijn op het afvoeren van afvalwater. Deze voorschriften dienen er voor te zorgen dat de privé-riolering op de correcte wijze wordt aangesloten om ondermeer wateroverlast te voorkomen en le rendement van de waterzuiverings-stations te verbeteren.

Zonder geldig conformiteitsattest, zal er geen aansluiting op het openbaar afwateringssysteem kunnen verkregen worden. U kan ons ook voor deze controles contacteren.

Meer info

 
 

Keuring stookolietank

In het kader van de milieureglementering voert ATK controles uit op houders voor gassen en gevaarlijke stoffen. De milieudeskundigen van ATK zijn uitgerust met hoogtechnologische apparatuur om zowel constructiecontroles, installatiecontroles als periodieke controles met grote precisie uit te voeren onder meer: vonktoestel, explosiemeter, redox-testkit, ultrasoontestapparaat voor dichtheidscontroles, compressor, vacuumpompen...

Meer info

 

Uw keuring vanaf €115


Bestel